kajaki Dadaj

Odpocznij od wielkomiejskiego gwaru

Zapomnij o problemach, woda to doskonały terapeuta

Spływy Kajakowe Regulamin

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO

 W spływach kajakowych organizowanych przez Ośrodek Wypoczynkowy „Camping Tumiany” mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 REGULAMIN

 • Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

 • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania kajakiem.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
 • Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 • Uczestnik oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 • Uczestnik nie może użyczać lub wynajmować sprzętu osobom trzecim jeśli inaczej nie mówi szczegółowa umowa

 • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

 • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

 • Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.

 • W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

 • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

 • Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.

 • Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

 • Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

 • Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

 • Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

 • Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

 • Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.

 • Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

 • Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

 • O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.